Home  |  Contact  |  Site Map
zoeken:  
Zoeken naar: 
Producten
Webwinkels


Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Winkelplein.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden en handelsnaam van E. Seinen Beheer BV gevestigd aan de Kwintlaan 34 te Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 02078547;
b. klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Winkelplein.nl of GratisWinkel.nu een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Winkelplein.nl en de klant;
d. diensten: de producten en/of diensten die Winkelplein.nl aanbiedt op haar websites;
e. webwinkel: de e-commerce website opgericht via www.winkelplein.nl, www.winkelplein.nu of www.gratiswinkel.nu welke Winkelplein.nl aan de klant ter beschikking stelt ter uitvoering van de overeenkomst;
f. website: de websites welke worden beheerd door Winkelplein.nl: www.winkelplein.nl, www.winkelplein.nu en www.gratiswinkel.nu.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden geldt voor de overeenkomst tussen Winkelplein.nl en de klant waarop Winkelplein.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Winkelplein.nl voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Winkelplein.nl en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 Winkelplein.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.
3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Winkelplein.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Winkelplein.nl anders aangeeft.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Winkelplein.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.6 Winkelplein.nl heeft het recht om onder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Alle verbintenissen van Winkelplein.nl voortvloeiende uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen.
4.2 Op de website staat de beschrijving van de verschillende diensten van Winkelplein.nl.
4.3 Winkelplein.nl bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Winkelplein.nl heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, mits de klant daarvoor voorafgaande toestemming heeft verleend, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.4 Winkelplein.nl zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Winkelplein.nl kan echter niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
4.5 Winkelplein.nl is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de klant de door Winkelplein.nl verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Winkelplein.nl gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat de klant de verlangde gegevens en informatie niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de klant.
4.6 Winkelplein.nl behoudt zich het recht voor om limieten te stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die de klant ter beschikking staat op de computers van Winkelplein.nl en om dergelijke limieten te veranderen. Indien er sprake is van overmatig gebruik van de webwinkel en de webwinkel dus vele honderden bezoekers per dag heeft, heeft Winkelplein.nl het recht na vooraf overleg met de klant extra kosten aan de klant in rekening te brengen voor het dataverkeer.
4.7 De klant vrijwaart Winkelplein.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
4.8 De klant is gehouden Winkelplein.nl onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Winkelplein.nl zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Winkelplein.nl de klant hierover van tevoren inlichten.
5.4 In afwijking van lid 3 van dit artikel zal Winkelplein.nl geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Winkelplein.nl kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Oplevering
6.1 De door Winkelplein.nl opgegeven oplevertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
6.2 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van oplevering overschreden wordt, kan daarvan aan Winkelplein.nl slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
6.3 In het geval dat een door Winkelplein.nl met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 7 Verplichtingen van de klant
7.1 De klant is zelf verantwoordelijk voor alle goederen en diensten die hij middels de webwinkel aanbiedt.
7.2 De klant garandeert dat hij de volledige rechten en autoriteit heeft volgens alle relevante wet- en regelgeving om de goederen en diensten die worden aangeboden middels de webwinkel te mogen aanbieden en verkopen, waaronder begrepen het bezitten van eventueel vereiste vergunningen.
7.3 Het is de klant niet toegestaan de rechten en plichten welke voortvloeien uit de overeenkomst door te verkopen of over te dragen.
7.4 Indien de klant programmatuur, telecommunicatiefaciliteiten, materialen, databanken of gegevens op een informatiedrager aan Winkelplein.nl ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Winkelplein.nl voorgeschreven specificaties. Winkelplein.nl is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Winkelplein.nl.
7.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, is Winkelplein.nl gerechtigd de klant toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Winkelplein.nl kan toegewezen toegangs- of identificatiecodes wijzigen. De klant behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar.
7.6 De klant is zelf verantwoordelijk voor het weergeven van afbeeldingen, tekst, video of geluidsbestanden waarvoor de rechten bij derden liggen.
7.7 Het is de klant niet toegestaan meer dan één gratis webwinkel via van Winkelplein.nl te openen. Mocht de klant desondanks meerdere gratis webwinkels via van Winkelplein.nl hebben geopend, dan zal Winkelplein.nl deze gratis webwinkels offline zetten.
7.8 Indien de klant niet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldaan, dan zijn alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de klant.

Artikel 8 Positie van Winkelplein.nl
8.1 De klant erkent dat Winkelplein.nl op geen enkele wijze betrokken is bij de overeenkomst tussen de klant en een internetgebruiker welke middels de webwinkel van de klant een bestelling plaatst dan wel een overeenkomst sluit.
8.2 De klant erkent dat Winkelplein.nl het recht heeft een webwinkel offline te zetten indien de klant of derden misbruik maken van de webwinkel, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.

Artikel 9 Prijs
9.1 Indien de klant een gratis webwinkel bij Winkelplein.nl bestelt, worden aan de klant administratiekosten in rekening gebracht. De hoogte van deze administratiekosten is duidelijk en uitdrukkelijk op de website vermeld.
9.2 Wijzigingen in de tarieven worden door Winkelplein.nl minimaal 3 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de klant. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
9.3 Prijswijzigingen ten gevolge van een wettelijke of andere overheidsmaatregel, zijn geen grond voor ontbinding.
9.4 Prijzen zijn met uitzondering van de administratiekosten van het gratis pakket altijd als exclusief BTW vermeld.

Artikel 10 Betaling
10.1 Betaling kan per jaar vooruit geschieden (geen administratiekosten), betaling kan in 2 termijnen geschieden, waarbij € 5,- aan administratiekosten aan de klant in rekening wordt gebracht, betaling kan in 4 termijnen geschieden, waarbij € 10,- aan administratiekosten aan de klant in rekening wordt gebracht.
10.2 Betaling dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn, op een door Winkelplein.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
10.3 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Winkelplein.nl de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
10.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Winkelplein.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Duur van de overeenkomst
11.1 Dit artikel is niet van toepassing indien de overeenkomst betrekking heeft op een gratis webwinkel.
11.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor 1 jaar. Na 1 jaar eindigt de overeenkomst.
11.3 Voordat de jaarlijkse termijn afloopt, ontvangt de klant van Winkelplein.nl een e-mail waarin de klant erop gewezen wordt dat de jaarlijkse termijn bijna is verstreken en dat hij indien gewenst de overeenkomst kan verlengen.
11.4 De kenmerken van de overeenkomst zijn beschreven op de website. Winkelplein.nl kan de kenmerken van de overeenkomst op elk moment wijzigen, en zal de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen. Indien de klant de wijziging niet accepteert, is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen vanaf het moment dat de wijziging van kracht wordt.
11.5 De klant kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel.

Artikel 12 Rechten van intellectuele eigendom
12.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Winkelplein.nl voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
12.2 Door levering van diensten worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet en/of Databankenwet overgedragen. De klant verwerft niet-exclusieve gebruiksrechten welke niet overdraagbaar zijn aan derden. Het is de klant niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen of te verhuren. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur berusten uitsluitend bij Winkelplein.nl, tenzij schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen.
12.3 Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigingen.
12.4 Inhoud, grafische figuren, foto’s geplaatst door de klant op zijn webwinkel zijn en blijven eigendom van de klant. De domeinnaam is en blijft eigendom van de klant.

Artikel 13 Gebruiksrechten
13.1 Het is de klant niet toegestaan het geleverde of ter beschikking gestelde te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is geleverd.
13.2 Indien de klant het geleverde gebruikt in strijd met de verleende gebruiksrechten, komt aan Winkelplein.nl een vergoeding toe van tweemaal de gebruikelijke vergoeding voor en dergelijk gebruik, onverminderd het recht van Winkelplein.nl de volledige door haar geleden schade te vorderen. Deze vergoeding ontslaat de klant niet van plichten jegens Winkelplein.nl en doet geen afbraak aan overige rechten van Winkelplein.nl voortvloeiend uit de overeenkomst.
13.3 Eventuele sancties en/of boetes naar aanleiding van onjuist of illegaal gebruik door de door Winkelplein.nl geleverde diensten komen ten kosten van de klant. Gebruik van illegale informatie in de ruimste zin des woords is verboden op de servers van Winkelplein.nl. Constatering ervan leidt tot directe ontbinding van de overeenkomst tussen Winkelplein.nl en de klant. Eventuele gevolgen, sancties en/of boetes door het gebruik van kinderporno of overige niet toegestane zaken worden verhaald op de klant.

Artikel 14 Klachten en verjaring
14.1 Klachten behoren binnen bekwame tijd nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door de klant schriftelijk of elektronisch bij Winkelplein.nl te zijn ingediend. Klachten kunnen worden ingediend bij:
Winkelplein.nl
Kwintlaan 34
9724 EL Groningen
14.2 Indien een klacht gegrond is, zal Winkelplein.nl de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt.
14.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Winkelplein.nl slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16 van deze algemene voorwaarden.
14.4 Alle aanspraken jegens Winkelplein.nl die niet binnen 3 maanden na hun ontstaan schriftelijk of elektronisch bij Winkelplein.nl zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 15 Ontbinding
15.1 De klant heeft het recht de overeenkomst binnen 7 dagen nadat de overeenkomst is aangegaan, schriftelijk of elektronisch te ontbinden.
15.2 Indien de overeenkomst is ontbonden zoals verwoord in lid 1 van dit artikel, zal restitutie van reeds betaalden (abonnements)gelden plaatsvinden.
15.3 Winkelplein.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Winkelplein.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen geeft dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c. bij een betalingsachterstand, wanneer de klant daartoe meerdere malen is aangemaand een openstaande betaling te voldoen;
d. indien aan de klant surseance van betaling is verleend;
e. indien de klant in staat van faillissement verkeert;
f. ten aanzien van de klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
g. indien de klant (tracht te) onderzoeken of test de kwetsbaarheid van een computersysteem of netwerk of het doorbreken van de beveiliging zonder dat de rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven;
h. indien de klant zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende documenten op het internet publiceert waarop intellectuele eigendoms- of andere rechten berusten, zoals bijvoorbeeld een auteursrecht of merkenrecht, of een link naar dergelijke documenten publiceert;
i. indien de klant een andere gebruiker bij diens gebruik van het internet hindert door bijvoorbeeld het verzenden van ongevraagde of ongewenste e-mailberichten of kettingbrieven, het versturen van mailbombs, het laten volstromen van een e-mailsysteem, het trachten een systeem te overbelasten;
j. indien de klant computervirussen creëert, introduceert of verspreidt;
k. indien de klant andere gebruikers van het internet (seksueel) intimideert, ethisch onverantwoord materiaal verspreidt of toegankelijk maakt, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privéleven en/of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting aanzet tot discriminatie;
l. indien de klant zodanig gebruik maakt van het netwerk dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Winkelplein.nl of derden worden gehinderd dan wel dat daardoor andere gebruikers van het netwerk worden gehinderd respectievelijk belemmerd.
15.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Winkelplein.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Winkelplein.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
16.1 Winkelplein.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de overeenkomst door welke oorzaak ook ontstaan.
16.2 Winkelplein.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Winkelplein.nl is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Winkelplein.nl kenbaar behoorde te zijn.
16.3 In geen geval is Winkelplein.nl aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
16.4 Winkelplein.nl kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Winkelplein.nl zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Winkelplein.nl is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
16.5 Winkelplein.nl is niet aansprakelijk voor schade bij de klant of derden die het gevolg is van een handelen of nalaten van de klant of door de klant ingeschakelde derden.
16.6 Winkelplein.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de klant toegepaste toegangs- of identificatiecodes. Winkelplein.nl is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.
16.7 Winkelplein.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van de webwinkel.
16.8 De klant is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het aangaan van overeenkomsten met derden ten behoeve van het verrichten van betalingen via internet, zoals, maar niet beperkt tot, banken en creditcardmaatschappijen, ook indien de functionaliteit ten behoeve van dergelijke betalingen in de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur is opgenomen.
16.9 Indien Winkelplein.nl aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
16.10 Winkelplein.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
16.11 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Winkelplein.nl of haar ondergeschikten.

Artikel 17 Overmacht
17.1 Winkelplein.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
17.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal Winkelplein.nl niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering, zoals overeengekomen, zal de overeenkomst beschouwd worden als geannuleerd, dan wel als te zijn ontbonden. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Winkelplein.nl als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
17.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
17.4 Voor zover Winkelplein.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Winkelplein.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Geheimhouding
18.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
18.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Winkelplein.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Winkelplein.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Winkelplein.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
18.3 De klant vrijwaart Winkelplein.nl voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de klant wordt gehouden of waarvoor de klant uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Winkelplein.nl toerekenbaar zijn.

Artikel 19 Monsters en modellen
Is aan de klant een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren dienst daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 20 Slotbepalingen
20.1 Winkelplein.nl heeft het recht geleverde diensten te gebruiken voor haar eigen marketing, reclame en promotie doeleinden.
20.2 Winkelplein.nl behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Winkelplein.nl zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke of elektronische bekendmaking in werking.
20.3 Indien de klant de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de klant.
20.4 De rechter in de vestigingsplaats van Winkelplein.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Winkelplein.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
20.5 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
20.6 Op elke overeenkomst tussen Winkelplein.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.